Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych jest firma Di Brenta Biuro Nieruchomości Małgorzata Łupińska (Administrator), prowadząca działalność pod adresem: ul. Ks. P. Grzybowskiego 19, 15-612 Białystok, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 542-273-44-60.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą (np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

Administrator posiada uzasadniony interes prawny do przetwarzania danych osobowych wynikający z prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi:

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług. W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 6 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator. Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, w tym:

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu) lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody Użytkownika, co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz (z zastrzeżeniem przepisów prawa) przysługuje Ci prawo do:

Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy wysłać stosowną email na adres: kontakt@dibrenta-nieruchomosci.pl
Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.